Zgłoś uczestnictwo

Miejsce i data

28-29.10.2014

Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina
ul. Narutowicza 20/22
90-135 Łódź

Ważne daty

do 30 czerwca 2014
Nadsyłanie gotowych artykułów oraz formularzy prelegentów

11 lipca 2014

Spotkanie komisji merytorycznej - wybór prelegentów

15 lipca - 20 października 2014 Rejestracja on-line uczestników, opłaty

28 - 29 października 2014
Konferencja - Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina

O cyklu Kultura i Turystyka

  Ogólnopolska Konferencja pt. „Kultura i Turystyka – w kręgu wydarzeń”, która odbędzie się w dniach 28-29 października 2014 roku, jest ósmym z cyklu spotkaniem poświęconym współpracy instytucji kultury z podmiotami branży turystycznej. Wydarzenie to dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki jest już marką, znakiem rozpoznawczym nie tylko organizatorów ale i osób zawodowo zajmujących się turystyką w ramach działalności samorządowej i społecznej. To ogólnopolskie forum wymiany myśli, istotne źródło wiedzy na temat sposobów tworzenia i doskonalenia produktów turystyki kulturowej, a także okazja do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami w turystyce w różnych częściach naszego kraju.

  Warto podkreślić, iż wydarzenie to ma charakter interdyscyplinarny i jest ciekawym połączeniem teorii z praktyką. Każdego roku do współpracy zapraszani są uznani eksperci z kraju i z zagranicy, prezentowane są przykłady dobrych praktyk, które z powodzeniem można przenosić na lokalne rynki. Konferencja jest również okazją do integracji i budowania relacji pomiędzy branżą turystyczną i kulturalną, miejscem gdzie artykułowane  są wzajemne potrzeby i oczekiwania.

Organizatorzy

  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego jest stowarzyszeniem powołanym w 2002 roku na mocy ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej z dn. 25.06.1999 roku oraz ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7.04.1989 roku.
  W grudniu 2003 roku utworzono biuro stowarzyszenia, które nieprzerwanie realizuje  zadania i projekty wyznaczane przez Zarząd. ROTWŁ łączy podmioty samorządu terytorialnego (województwo, powiaty, gminy i miasta), organizacje, stowarzyszenia, izby, związki branżowe i firmy działające w branży turystycznej oraz inne podmioty, w tym uczelnie wyższe, muzea, teatry.
  Dzięki ścisłej współpracy z naszymi członkami, samorządami wszystkich szczebli, Polską Organizacją Turystyczną i innymi organizacjami oraz firmami, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa  Łódzkiego koncentruje środki finansowe, które umożliwiają skuteczniejszą promocję i zwiększają skalę zrealizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięć na rzecz Łodzi i regionu łódzkiego.


  Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego - w 1977 r. powołano w Uniwersytecie Łódzkim (jako drugie w Polsce) Podyplomowe Studium Turystyki, którego głównym zadaniem było przygotowanie wysoko kwalifikowanych kadr dla gospodarki turystycznej, a także nauczycieli zajmujących się krajoznawstwem, turystyką młodzieżową, pilotażem czy przewodnictwem.
  W 1981 r. Został utworzony Zakład Geografii Miast i Turyzmu, który powstał w ramach Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni UŁ, a 1 I 1992 r. przekształcony został w samodzielną Katedrę. Katedra z dniem 1 VI 2007 r. została przekształcona w Instytut Geografii Miast i Turyzmu.
  W Instytucie od 25 lat koncentrują się badania naukowe nad turystyką i osadnictwem, i prowadzone jest kształcenie specjalistów na potrzeby turystyki, hotelarstwa i urbanistyki na poziomie akademickim. Instytut Geografii Miast i Turyzmu UŁ jest największą placówką naukowo-badawczą zajmującą się turystyką w regionie łódzkim, ale również zaliczana jest do największych Polsce.

 
  Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego począwszy od 2006 roku jest inicjatorem ogólnopolskiej dyskusji na temat możliwości współpracy pomiędzy sektorem turystycznym, a kulturą. Korzystając z projektów dla organizacji pozarządowych Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz ze wsparcia łódzkich uczelni: Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa oraz Instytutu Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, co roku jesienią zapraszamy do Łodzi przedstawicieli ze świata turystyki i kultury na dwudniową konferencję w trakcie, której staramy się odpowiadać na różne pytania i zgłębiać różne problemy, które kryją się w nazwach poszczególnych edycji tego wydarzenia.

Więcej informacji o poprzednich edycjach znajdą Państwo poniżej:

„Kultura i Turystyka – razem czy oddzielnie” 2006
„Kultura i Turystyka – razem ale jak?” 2008
„Kultura i Turystyka – wspólnie zyskać!” 2009
„Kultura i Turystyka – razem ku przyszłości” 2010
„Kultura i Turystyka – wspólna droga” 2011
„Kultura i Turystyka – wspólne korzenie” 2012
"Kultura i Turystyka - miejsca spotkań" 2013

 Zachęcamy Państwa do zapzonania się z relacją z VII Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i Turystka - miejsca spotkań"


Prezentacja cyklu Kultura i Turystyka

Organizator:

Współorganizator:

Partnerzy:

Patroni honorowi:

Logo Ministerstwa Sportu i Turystyki

Patroni
medialni: